Installaties / Procedure

 

Een inspectie: Wat en Hoe?
Uw elektrische installatie moet conform de norm NEN 3140 periodiek geďnspecteerd
worden. In de bepaling 5.3.3.101.3 van de bundel bedrijfsvoering staat: 

De installatieverantwoordelijke moet het volgende bepalen en 
met redenen omkleed vastleggen: 

a. de te inspecteren elektrische installaties of delen daarvan 
b. de uit te voeren inspecties 
c. de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties 
d. de representatieve steekproef 

Om te komen tot de daadwerkelijke inspectie is het verstandig 
om een aantal stappen te doorlopen. 

Risico inventarisatie
Een risico-inventarisatie is de basis voor het inspectieplan. Die geeft aan waar, waarop, hoe en met welke frequentie en steekproef de inspectie zou moeten plaatsvinden. 

a. Waar? Welke locatie of welke delen van de installatie zijn van toepassing op de inspectie? 
b. Waarop? Welke controles moeten worden verricht en aan welke norm moet getoetst worden? 
c. Hoe? Bijvoorbeeld visuele controle of een inspectie door meting en beproeving 
d. Frequentie: afhankelijk van diverse criteria kan door middel van een tabel een
    frequentie worden bepaald die kan liggen tussen 1 x per jaar tot 1 x per 10 jaar 
e. Steekproef: Het is niet altijd noodzakelijk om alle elementen van een installatie 
    te inspecteren. Een steekproef moet wel representatief en onderbouwd zijn. 
    Ook hiervoor zijn toetsingstabellen voorhanden. 


Audit
De audit geeft inzicht in de huidige situatie. Het is een momentopname waarbij door middel van visuele inspectie, toetsing van procedures en verantwoordelijkheden en metingen beoordeeld kan worden of de installatie voldoet aan de minimale veiligheidseisen en op welke punten aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Rapportage
Een keuringsrapport met daarin de bevindingen van de audit, de interpretatie van de 
meetwaarden, aanbevelingen met daarin opgenomen gebreken, verbeterpunten en prioriteiten. Kijk op de pagina "Rapportage" voor verdere informatie.

Herstelmaatregelen
Uiteraard moeten de knelpunten die bij de rapportage naar boven gekomen zijn 
opgelost worden. Dit kunnen onveilige situaties zijn in de installatie, maar ook hiaten
in de procedures, ontbreken  van tekeningen of instructies of het ontbreken van bijvoorbeeld persoonsaanwijzingen. Natuurlijk moeten de knelpunten met 
de hoogste prioriteit het eerste aangepakt worden. 

Terugkoppeling en doelstellingen
Controleren van de risico-inventarisatie, indien nodig bijstellen en doelstellingen 
opstellen voor langere termijn. Een gefaseerde aanpak verdeelt de inspanningen 
en kosten over meerdere jaren. 

MACHINE INSPECTIE NOORD BIEDT U HET TOTAALPAKKET!

 

REALISATIE: WEBSERVICE PESSE